ראשון לציון: 03-5017688 | תל אביב: 03-5755880
 
תקנון מועדון לקוחות
תקנון מועדון לקוחות פאן-סיטי
 
1. מועדון לקוחות פאן סיטי
 
מועדון הלקוחות של חנות "פאן סיטי" ("המועדון") מנוהל על ידי חברת "עולם המתנות פאן סיטי בע"מ" ("החברה" או "הנהלת המועדון"). המועדון יקנה לחברי המועדון הטבות והנחות שונות והכול, בכפוף ובהתאם להוראות תקנון זה.
 
2. ההטבות
 
2.1. חברי המועדון יהיו זכאים לרכוש מוצרים שונים במחירי מועדון, להשתתף במבצעים ייחודיים ולקבל הטבות אחרות, הכול כפי שיוחלט מעת לעת על ידי הנהלת המועדון.
 
2.2. הנהלת המועדון תפרסם מידי פעם, בכל אמצעי פרסומי אחר שבחרה בו, את ההטבות הניתנות לחברי המועדון או מבצעים מיוחדים שנערכים לחברי המועדון.
 
2.3. חברי המועדון לא יהיו זכאים להנחה ו/או הטבה נוספת במקרה של מבצעים שאינם ייחודיים לחברי מועדון (אין כפל מבצעים והנחות) אלא אם כן צוין אחרת ובמפורש בפרסומי הנהלת המועדון.
 
2.4. הנהלת המועדון תהיה רשאית בכל עת, לבצע שנויים בהטבות ובהנחות לחברי המועדון, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לשנות את שיעורי ההנחות לעיל, לקבוע את המוצרים עליהם תינתנה ההנחות ולהוציא מכלל ההנחות מוצרים ו/או מחלקות ספציפיים, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי כל עוד לא נקבע אחרת בכתב. אביזרים לא יכללו במבצעי והטבות המועדון.
 
2.5. מבצעי ההנחות לחברי המועדון יהיו בתוקף בהתאם לפרסום המתייחס לכל מבצע, ובכפוף לאמור בתקנון זה ו/או תקנון המבצע.
 
2.6. הטבת הצטרפות – החברה תהיה רשאית לתת הטבת הצטרפות למצטרפים למועדון, כמפורט בפרסומיה. ניתנה הטבה כאמור, תהיה החברה רשאית להתנות אותה בכל עת בתשלום מלוא דמי החבר. הטבת ההצטרפות הינה ללא כפל הנחות והטבות והינה עבור רכישות לחברי המועדון ובני ביתם כמוגדר בסעיף 4.3 לעיל. הנהלת המועדון רשאית שלא לאפשר הטבת הצטרפות נוספת לאדם ו/או תא משפחתי אשר קיבל בעבר מתנת הצטרפות כאמור לעיל.
 
2.7. הטבת יום הולדת – הנהלת המועדון רשאית לתת הטבות בקשר עם מועד יום ההולדת של חבר המועדון. מימוש הטבה כאמור הינו אישי ומותנה בהצגת כרטיס מועדון, ההודעה המקורית על ההטבה ותעודה מזהה רשמית בה מצוין תאריך הלידה של בעל ההטבה.
 
2.8. הטבות "קופון" – הנהלת המועדון רשאית ליזום הטבות ו/או הנחות אשר מותנות בהצגת המכתב ו/או הקופון המקוריים שנשלחו ללקוח. הנ"ל הנו לרבות בהתייחס לקופון SMS, MMS או באי מייל. מימוש הטבה כאמור הינו אישי ומותנה בהצגת כרטיס המועדון, ההודעה המקורית על ההטבה ותעודה מזהה רשמית.
 
 
3. הצטרפות כחבר במועדון
 
3.1. הצטרפות כחבר מועדון הינה ליחידים בלבד (לא בתי עסק) לשימוש פרטי, בכפוף לתשלום דמי החבר השנתיים, כפי שייקבעו על ידי הנהלת המועדון השומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה דמי ההצטרפות ו/או לבטלם, וכן לגבות דמי חידוש, לשנותם ו/או לבטלם ומילוי פרק "שדות החובה" בטופס ההרשמה במלואו (מותנה בחתימתו של המצטרף).
 
3.2. הנהלת המועדון תהא רשאית לסרב לאשר הצטרפות מועמד /או להפסיק חברות של חבר מועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, לרבות בקשר עם הצטרפות של יחידים אשר נתפסו בגניבה, ברמאות, בהונאה וכיו"ב ו/או מי שביצעו רכישות אשר התשלומים בגינן לא נפרעו (לרבות שיקים שלא כובדו) בחנות מן החנויות המשתתפות ו/או בעסק מעסקי הנהלת המועדון.
 
3.3. ניתן לעשות שימוש בכרטיס החבר, על ידי כל אחד מבני המשפחה בדרגת קרבה ראשונה בלבד (בעל – אישה, וילדיהם, עד גיל 21 בלבד או ידועים בציבור המנהלים משק בית משותף). הנהלת המועדון תהא רשאית לדרוש ממציג כרטיס החבר להזדהות באמצעות תעודה מזהה כתנאי לשימוש בכרטיס החבר, לרבות אסמכתא רשמית המפרטת את קשרי המשפחה כמפורט לעיל. לחבר המועדון לא תהיה כל טענה כלפי המועדון בגין שימוש של מי מבני משפחת החבר בכרטיס החבר. כרטיס החבר אינו ניתן ולא יהא ניתן להעברה בצורה כלשהי, מלבד האמור לעיל.
 
3.4. החברות במועדון תהא תקפה למשך שנים עשר (12) חודשים מיום ההצטרפות (אלא אם הוארכה על ידי הנהלת המועדון) ובכפוף לתשלום דמי החבר ("תקופת החברות"). בתום תקופת החברות, ניתן יהיה לחדשה לתקופה נוספת של שנים עשר (12) חודשים בכפוף לתשלום דמי החבר העדכניים ("תקופת החברות המוארכת"). הנהלת המועדון תהיה רשאית לשנות את דמי החבר ו/או דמי חידוש החברות מפעם לפעם, לפי שיקול דעתה העצמאי.
 
3.5. במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס החבר, על חבר המועדון לפנות להנהלת המועדון, על מנת לקבל כרטיס חבר חלופי. הנהלת המועדון שומרת על זכותה לגבות מחבר המועדון עמלת הנפקת כרטיס חבר חדש, בהתאם לעלות שתקבע על ידה מעת לעת.
 
3.6. כל חבר מועדון ייחשב כמי שהסכים מרצונו, מבלי כל חובה, ששמו ופרטיו וכן כל מידע שיצטבר בחנויות המשתתפות ו/או המועדון בקשר עם רכישותיו במסגרת המועדון ו/או החנויות המשתתפות וכל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים ישמרו כחוק על ידי הנהלת המועדון. המידע השמור ישמש את המועדון לקידום פעולותיו כולל פעולות עם גופים אחרים ומכירות החנויות המשתתפות באופן ששימוש כאמור במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור ייחשב לקניינה של הנהלת המועדון, אשר תוכל לעשות בו שימוש שיווקי ו/או אחר וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981. ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור יהא עליו להודיע בכתב להנהלת המועדון ובמקרה זה ימחק שמו ממאגר המידע והוא יחשב כמי שפרש מהמועדון.
 
3.7. עם קבלת כרטיס המועדון והצטרפות למועדון החברים, חבר המועדון נותן את הסכמתו לכך שהנהלת המועדון תדוור לו דיוורים או הודעות שונים באמצעי המדיה השונים לרבות SMS, MMS, אי מייל, הודעות קוליות, דואר וכיו"ב. חבר המועדון, רשאי בכל עת לבקש את הסרתו מרשימת הדיוורים על ידי הודעה בכתב להנהלת המועדון.
 
3.8. בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, הנהלת המועדון תעשה מפעם לפעם שיתופי פעולה עם גופים מסחריים בתחומים מגוונים ובמסגרת שיתופי הפעולה ו/או הסכמים אחרים תמסור לאותם גופים מפעם לפעם את פרטי חברי המועדון ונתונים לגביהם, כדי שאותם גופים יציעו לחברי המועדון הצעות שונות בתחומים שונים ומגוונים, בכפוף להוראות כל דין. היה וחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים במקרים כאמור - יהא עליו להודיע בכתב להנהלת המועדון ובמקרה זה ימחק שמו ממאגר המידע של החברה.
 
 
4. ביטול החברות במועדון
 
4.1. כל חבר יהיה זכאי לבטל את חברותו במועדון, בטרם הסתיימה תקופת החברות, בכפוף להודעה בכתב. ביטול החברות לא יקנה כל זכות להחזר דמי החבר.
 
4.2. כל חבר מועדון יהיה אחראי לעדכן את הנהלת המועדון בכתב בכל מקרה של שינוי כתובת או עדכון פרטים רלבנטי אחר. מובהר כי כרטיס חבר שאין לגביו ברישומי החברה את פרטי החבר הנדרשים בטופס ההצטרפות, רשאית החברה לבטלו ובנוסף לבטל כל הטבה שנצברה בקשר אליו.
 
5. כללי
 
5.1. חבר מועדון, בקבלת הנחת מועדון, יוכל לשלם באמצעי התשלום הבאים בלבד: כרטיסי אשראי, שיק שאינו דחוי (כפוף לנוהלי קבלת שיקים בחנויות המשתתפות) ובמזומן. כל רכישה של מוצרים באמצעי תשלום אחר, לרבות תווי קניה ו/או תווים אחרים ו/או כרטיסי מתנה (Gift Cards) לא תזכה את חבר המועדון בהנחה כלשהי וכן לא יוענקו לו ההטבות כאמור בסעיף 3 לעיל.
 
5.2. כל ההטבות הינן עד גמר המלאי הרלוונטי להן ובכפוף להימצאות הפריטים שבמבצע בחנות בה מתבקשת מימוש ההטבה.
 
5.3. הנהלת המועדון שומרת על זכותה לשנות בכל עת ומפעם לפעם, את הוראות התקנון, על כל סעיפיו לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, זכאות להצטרף למועדון, תקופת החברות, ההטבות להן זכאים החברים, החנויות המשתתפות וכיו"ב, הכל כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 
5.4. תקנון זה הנו חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר במועדון. לקוח המצטרף למועדון מקבל בכך על עצמו גם את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון יחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות תקנון זה.
 
5.5. דרכי פרסום של המועדון: הודעות המועדון בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות המועדון ו/או לתקנון זה ייעשו ע"י המועדון באופן ובדרך כפי שהנהלת המועדון תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום על לוח מודעות גלוי לעין בחנויות המשתתפות ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או באתר האינטרנט של החברה ו/או של הנהלת המועדון הכול לפי בחירת הנהלת המועדון, ייחשב כמספק וחבר מועדון לא יישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום כאמור ובלבד שחלפו שני (2) ימי עסקים מעת פרסומו.
 
5.6. אם וככל שתהיה לחבר מועדון עילת תביעה כנגד המועדון, אזי בכל מקרה חבר המועדון לא יהא זכאי לקבל כנגד המועדון צווים שאינם כספיים, ובכללם צווי עשה/מניעה ו/או אחרים, בין זמניים ובין קבועים, ותביעתו תוגבל לסעד כספי בלבד, אשר אינו עולה על ערך דמי החברות פחות כל הטבה שניתנה ללקוח במסגרת המועדון.
 
5.7. קבלת זיכויים ואפשרות החזרת מוצרים על ידי חברי מועדון תהיה כפופה לכללי החברה ויותנה בהצגת חשבונית רכישה, כקבוע בנוהל החזרת מוצרים של החברה. הזיכוי יינתן לפי המחיר נטו (לאחר הנחת מועדון) ששולם על ידי חבר המועדון בפועל במועד הרכישה.
 
5.8. הנהלת המועדון תהיה רשאית להחליט בכל עת על הארכת ו/או הפסקת פעילות המועדון בהודעה שתימסר באחת הדרכים המנויות בסעיף 6.5 לעיל וזאת בהתראה של שלושים (30) יום מראש.
 
כתובת הנהלת המועדון הנה: עולם המתנות פאן סיטי בע"מ, רח' ילדי טהרן 5, מתחם G2 סינמה סיטי, ראשון לציון.
 
הנהלת מועדון פאן סיטי